چـادرِ مـن

نـه بـرای نشـان دادن فقـر در سریـال هـای

کشـورم است …

نـه لبـاس متهمـان ِ دادگـاه و زنـدان هـا …

چـادر مـن تـاج بنـدگـی مـن است …

سنـد زهـرایی بـودنـم را امضــا میکنـد …!

 / 0 نظر / 26 بازدید