زن اگر زن باشد....

پدرم گفت : پدر جان ، زن اگر زن باشد


شیر در خانه و در کوچه وبرزن باشد


پدرم گفت : که ای دخت نکو بنیادم

زلف بر باد نده  ،تا ندهی بر بادم 

هدف دشمن سنگ افکن ، پیشانی ماست


کسب جمعیتش از زلف ، پریشانی ماست 


پدرم گفت : گل از رنگ و لعابش پیداست 


و زن مؤمنه ، از طرز حجابش پیداست 


 

استادآقاسی

/ 0 نظر / 11 بازدید